امنیت وبسایت شما از اینجا آغاز می شود

وبسایتها و اپلیکیشن های وب تان را با ابزار ارزیابی آسیب پذیری دایا اسکن کنید!

بسته اکونومی

وضعیت امنیتی خود را با یک اسکن سریع ارزیابی و آن را بهبود دهید.

قیمت 990.000 ریال

بسته نقره‌ای

وضعیت امنیتی خود را با یک اسکن سریع ارزیابی و آن را بهبود دهید.

قیمت 9.000.000 ریال

بسته طلایی

وضعیت امنیتی خود را با یک اسکن سریع ارزیابی و آن را بهبود دهید.

قیمت 19.000.000 ریال